Grupa PZU rośnie szybciej niż rynek

W I kwartale tego roku Grupa PZU zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 6,4 mld zł. Zysk netto w tym czasie wyniósł 1,16 mld zł, co oznacza wzrost o 30,7 proc. licząc rok do roku.


Jak powiedziała prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, ten rok Grupa rozpoczęła bardzo dobrymi wynikami pod względem sprzedaży i rentowności.

„Zwiększyliśmy o 6,7 proc. rdr przychody ubezpieczeń - do 6 mld 400 mln zł, umacniając Grupę PZU na pozycji numer jeden w Polsce” -podkreśliła podczas czwartkowej konferencji wynikowej.

Według prezes PZU, dynamika sprzedaży mierzona składką przypisaną brutto była wyższa od całego rynku już kolejny kwartał, co przełożyło się na wzrost udziału Grupy PZU w rynku.

„Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 18,9 proc., znacznie przekraczając cel strategiczny” - mówiła Beata Kozłowska-Chyła.

Dodała, że Grupa osiągnęła przy tym bardzo dobrą rentowność z podstawowej działalności.

„Wskaźnik mieszany dla ubezpieczeń majątkowych wyniósł 85,7 proc. W segmencie życiowym w kluczowych dla nas ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych marża operacyjna sięgnęła 15,3 proc.” - wskazała.

Zwróciła przy tym uwagę, że wyniki Grupy w I kw. br. zostały po raz pierwszy zaprezentowane w nowym, wdrożonym od 1 stycznia 2023 r. międzynarodowym standardzie sprawozdawczości finansowej MSSF 17.

„Od dawna działamy w bardzo wymagającym otoczeniu makroekonomicznym i regularnie udowadniamy, że stworzyliśmy odporny, elastyczny i efektywny w trudnych warunkach model biznesowy. Wyniki finansowe potwierdzają, że rozumiemy potrzeby naszych klientów korporacyjnych i indywidualnych oraz wyzwania, z którymi się dziś zmagają. Potrafimy przekonująco odpowiedzieć na te oczekiwania naszymi produktami oraz jakością obsługi. Dzięki temu jesteśmy w stanie skutecznie wdrażać naszą strategię, która pozwoli Grupie PZU pozostać na pozycji lidera także w przyszłości, a naszym interesariuszom przyniesie realne korzyści” - mówiła Beata Kozłowska-Chyła.

Prezes PZU wskazała, że na półmetku strategii „Potencjał i rozwój” na lata 2021-2024 Grupa PZU zrealizowała już 55-60 proc. zakładanych inicjatyw strategicznych. Dodała, że pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje silna - wskaźnik Wypłacalność II na poziomie 240 proc. (na koniec 2022 r.) przekracza znacznie poziom wskazany w strategii oraz średnią dla europejskich ubezpieczycieli.

„Środowisko wysokich stóp procentowych pozwala nam na osiąganie dobrych zwrotów z portfela przy niskim poziomie ryzyka. Wynik na portfelu inwestycyjnym w I kw. br. wyniósł 600 mln zł, co oznacza wzrost o 35 proc. rdr” - dodał Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU.

Wyjaśnił, że jest to rezultat zbudowany na bazie korzystnego poziomu stóp procentowych przy refinansowaniu zapadających transz obligacji skarbowych oraz bardzo dobrych wyników portfela nieruchomości.

„W I kw. tego roku sam przychód z odsetek od instrumentów dłużnych przekroczył 500 mln zł, co stanowi poprawę o 44,2 proc. rdr. Natomiast Bank Pekao i Alior Bank w I kw. 2023 r. dołożyły do wyniku Grupy PZU 412 mln zł, co oznacza wzrost ich kontrybucji o ponad 70 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego” - podał Kulik.

Zwrócił uwagę, że w segmencie komunikacyjnym przychody z ubezpieczeń w I kw. 2023 r. Grupy PZU wzrosły o 7,9 proc. rdr, przy czym w produktach autocasco o 16,5 proc. rdr. wskazał, że z punktu widzenia MSSF 17, jest to rezultat nie tylko poprawy sprzedaży w I kw. br, ale przede wszystkim wysokiej dynamiki sprzedaży w drugiej połowie 2022 r.

„W przypadku autocasco był to efekt zarówno wzrostu liczby polis, m.in. dzięki ożywieniu na rynku leasingu i mniejszym problemom z dostępnością aut, jak i wzrostowi składek w związku ze wzrostem wartości ubezpieczanych pojazdów” - wyjaśnił.

Przychody Grupy PZU w filarze zdrowie wyniosły w I kw. 2023 r. ponad 390 mln zł, rosnąc aż o 31 proc. rdr. To zasługa znacznego zwiększenia przychodów generowanych przez placówki z sieci PZU Zdrowie (wzrost rdr 23,1 proc.) oraz ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty (więcej o 37,3 proc.). Liczba aktywnych umów zdrowotnych w całej Grupie przekroczyła 3,3 mln.

Przychody w segmencie ubezpieczeń na życie na polskim rynku w I kw. br. spadły o 4,2 proc. rdr do 1,99 mld zł, zaś uwolnienie marży kontraktowej (CSM) w tym okresie wzrosło o 20,1 proc. - do 352 mln zł. Jak informuje ubezpieczyciel, to efekt sprawozdawania już według nowego standardu MSSF 17. Przy zastosowaniu wcześniejszego sposobu, w I kw. br. składka przypisana w ubezpieczeniach na życie wzrosłaby o 6,9% rdr - do 2,2 mld zł.

„Nieustannie rozwijamy portfel i sprzedaż ubezpieczeń grupowych z umowami dodatkowymi oraz indywidualnych ubezpieczeń ochronnych, odpowiadając na oczekiwania Polaków coraz bardziej troszczących się o bezpieczeństwo zdrowotne własne i bliskich - mówiła Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie.

Przychody z ubezpieczeń w zagranicznych spółkach Grupy PZU w I kw. br. zwiększyły się o 19,4 proc. rdr. W państwach bałtyckich dynamika przychodów była jeszcze wyższa - osiągnęła poziom 25,8 proc. rdr.

„Naszą działalność cyklicznie ocenia amerykańska agencja ratingowa S&P, która dla Grupy PZU utrzymuje ocenę A- z perspektywą stabilną - jedną z najwyższych w polskim sektorze finansowym” - przypomniała prezes Kozłowska-Chyła.

Dodała, że Grupa PZU planuje obecnie osiągnąć w horyzoncie strategicznym (do 2024 r.) przychody brutto z ubezpieczeń na poziomie 28 mld zł (nowy miernik zastąpił wcześniejszy przypis składki brutto zakładany na poziomie 26,2 mld zł). Prognozowany zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej na rok 2024 ma sięgnąć 4,3 mld zł, wobec poziomu ustalonego pierwotnie w strategii na 3,4 mld zł. Przypomniała, że zarząd zaproponował, aby wypłacić w tym roku akcjonariuszom ponad 2 mld zł w formie dywidendy, co przekłada się na wypłatę 2,40 zł na każdą akcję.

„Grupy PZU nie pozostaje również obojętna na wyzwania klimatyczne. Chcemy być liderem zielonej transformacji w sektorze finansowym” - zadeklarowała prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Źródło: PAP MediaRoom